http://spso.gsfc.nasa.gov/NASA_FACTS/ozone/ozone_fig3c.GIF